Cung cấp hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bồn composite

 

Dự án: Cung cấp bồn xử lý nước thải sinh hoạt bằng bồn composite

Địa điểm: KCN Formosa - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Quy mô: 15m3

Nội dung công việc: Cung cấp, lắp đặt, vận hành thử và chuyển giao công nghệ

Công nghệ xử lý: AAO

Chất lượng nước sau xử lý: QCVN 40:2011

Năm hoàn thành: 2019

Một số hình ảnh thực tế:

Chế tạo bồn xử lý

Hoàn thiện bồn

Vận chuyển bồn

Lắp đặt bồn