Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Chi tiết Văn bản số 10/VBHN-BTNMT vui lòng tải và xem tại đây

../../../../upload/fckimagesfile/10-vbhn-btnmt_Signed%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20quan%20tr%E1%BA%AFc%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf

(Theo: mtcongnghiepxanh.com)