Văn bản hợp nhất 08/VBNH-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết Văn bản số 08/VBHN-BTNMT vui lòng tải và xem tại đây

../../../../upload/fckimagesfile/08-vbhn-btnmt_Signed%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20thi%20h%C3%A0nh%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20c%E1%BB%A7a%20Lu%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf

(Theo: mtcongnghiepxanh.com)