Chức năng xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động xử lý, tái chế chất thải trong Công Ty hoặc thu gom từ bên ngoài